REGULAMIN PROMOCJI "MILIONOWA FISKALIZACJA ONLINE"

Milionowe urządzenie online zostało zafiskalizowane w dniu 26 kwietnia 2023.
Wciąż masz szansę na wygraną, czekamy na zgłoszenia do 10 maja 2023.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11 maja 2023.

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji "Milionowa fiskalizacja online" (dalej: "Regulamin") określa zasady udziału i warunki promocji.

2. Promocja skierowana jest do Uczestników, tj. przedsiębiorców, którzy kupią w standardowym kanale sprzedaży dealerskiej urządzenie fiskalne online marki Novitus dla własnego użytku w ramach własnej działalności gospodarczej. Zakup musi być dokonany u Autoryzowanego Partnera COMP SA, posiadającego aktualną umowę handlowo-serwisową.

3. COMP S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

4. Czas trwania Promocji to okres od dnia jej ogłoszenia do 14 dni kalendarzowych po ogłoszeniu faktu zarejestrowana milionowej fiskalizacji online w Centralnym Repozytorium Kas na stronie internetowej promocji milion.novitus.pl.


§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji - Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 026 370 złotych (dalej: "COMP").

2. Uczestnik - przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu urządzeń fiskalnych online marki NOVITUS.

3. Rejestracja w Promocji (Rejestracja) - wprowadzenie przez Uczestnika w okresie trwania promocji, wszystkich niezbędnych danych wynikających z § 5 pkt. 1 oraz udzielenie zgód w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie: milion.novitus.pl (Strona promocji).

4. Milionowa fiskalizacja online - numer ewidencyjny widoczny w raporcie fiskalizacji urządzenia fiskalnego, odpowiadający milionowemu urządzeniu online, zarejestrowanemu w Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ta fiskalizacja przypadnie w kwietniu 2023r., a jej numer ewidencyjny będzie miał wartość 2023/000075133. Wartość to pochodzi ze zsumowania wszystkich numerów ewidencyjnych fiskalizacji od momentu uruchomienia CRK.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

     a. Po dniu 13.04.2023 zafiskalizował urządzenie fiskalne online marki Novitus przez Autoryzowanego Partnera COMP SA,

     b. prawidłowo i w terminie dokonał Rejestracji w Promocji na stronie milion.novitus.pl.

2. Uczestnik dokonujący Rejestracji, za pośrednictwem strony programu, jednocześnie akceptuje Regulamin.

3. Wypełnianie i przesyłanie formularza rejestracyjnego jest możliwe wyłącznie w okresie trwania promocji, wskazanym w §1.pkt.4. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.


§ 4
Nagrody w Promocji


1. COMP w ramach Promocji ufunduje 3 nagrody w postaci bonów premiowych Sodexo i przekaże 3 różnym zwycięzcom, zgodnie z poniższymi zasadami:

a. Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. W promocji biorą udział: numer milionowej fiskalizacji online oraz kolejne większe numery ewidencyjne fiskalizacji.

b. Pierwsza nagroda, 1.500zł w bonach Sodexo dla firmy, która zgłosiła w formularzu numer milionowej fiskalizacji online lub kolejny numer ewidencyjny fiskalizacji, najbliższy tej liczbie.

c. Druga nagroda, 1.000zł w bonach Sodexo dla firmy, która zgłosiła w formularzu kolejny najbliższy numer ewidencyjny fiskalizacji, w stosunku do numeru nagrodzonego pierwszą nagrodą.

d. Trzecia nagroda, 500zł w bonach Sodexo dla firmy, która zgłosiła w formularzu kolejny najbliższy numer ewidencyjny fiskalizacji, w stosunku do numeru nagrodzonego drugą nagrodą.

2. Wyniki promocji zostaną ogłoszone niezwłocznie po jej zakończeniu, na stronie promocji.

3. Nagrody będą przekazywane zwycięzcom za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników na stronie milion.novitus.pl.

4. Nagrody w promocji (bony Sodexo) stanowią przychód podatnika i powinny zostać odpowiednio uwzględnione przez Uczestników promocji w ich rozliczeniach podatkowych. Organizator promocji nie wystawia w związku z przekazaniem nagród żadnych dodatkowych not księgowych, ani innych dokumentów.


§ 5
Warunki nabycia praw wynikających z Promocji


1. Uczestnik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny do Promocji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących informacji:

- nip przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
- nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
- adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
- imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa,
- nr telefonu,
- adres e-mail,
- nr seryjny zakupionego urządzenia fiskalnego online,
- data fiskalizacji urządzenia fiskalnego online,
- załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu: Raport Fiskalny Fiskalizacji (umożliwiający weryfikację poprawności danych: numer ewidencyjny, numer seryjny (fabryczny), NIP serwisu, data fiskalizacji). 2. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w tym formularzu rejestracyjnym.

3. Po wysłaniu wypełnionego formularza Uczestnik otrzymuje od Organizatora wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji w promocji.

4. Dane określone w pkt 1, będące danymi osobowymi, będą chronione przez COMP jako administratora danych i będą zbierane oraz przetwarzane jedynie w celu prawidłowego zweryfikowania poprawności zgłoszenia oraz przekazania nagród zwycięzcom. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, prawo żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lecz w sytuacji usunięcia danych osobowych Uczestnik traci prawa wynikające z Promocji.


§ 6
Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie milion.novitus.pl.

2. COMP zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie milion.novitus.pl w formie Aneksu do Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, 13.04.2023r.